Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog werkend bij MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar of gemeente. Wij zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur (al dan niet via FAMED).

7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Na versturen van een betalingsherinnering zal altijd worden overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

8. Uw behandelaar bij MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (NIP) en opgenomen in het SKJ-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.

10. Vanaf de aanmelding heeft u bij MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.

11. De diensten worden geleverd op de locatie waar MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

12. De duur van een consult is 45 minuten. Er kan altijd uitloop plaats vinden als het gesprek daartoe aanleiding geeft.

13. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

14. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp, dan zijn de voorwaarden van MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

16. MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Via de beroepsvereniging kan een klacht ingediend worden indien er onderling niet uitgekomen wordt. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

19. ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel gemeenten/verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van een Optout-regeling Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.

20. MentalScope/Breintje beer Jeugdhulp heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

Neem contact met ons op